«به نام پروردگار یکتا ؛راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش
ما بى هنران چیست که بر چاه غروریم ؟!.
تنتون سلامت ، عزت روزافزون 
یاحق.»