سپاس بیکران از توجه ومحبت تک تک شما خوشحالم که ستایش رو دوست داشتینبه همراه استاد ارجمند عزیز و اقاى سلطانى مهربان عکس از نادر پیرزاده عزیز