بازم مثل همیشه نقشت آقایانه و خاص بود شهروز جان خسته نباشی دلاورم دوست مهربون و با مرام من و ستایش سه هم...