شاهکاری ست
سمفونیِ پایـــیز ...
شر شرِ باران ..
خش خشِ برگها ..
و صدای
فریادِ سکوت ..
اصلا آدم
سرش درد می کند برای
عاشق شدن .....!!،
#مریم_رضایی_حامی