زندگی را میشود از نو آغاز کرد، نه برای خود برای تو پسرم که بی من سخت است قد کشیدنت در این تلاطم نا هموار.