وقتی همه ی پستام پاک شده،راستش یه مدتی دلم خاطره بازی میخواد، عکسای توی آلبومم.
پ.ن.ای کاش میشد آدمی وطنش را همچون بنفشه ها باخود ببرد هرکجا که خواست.