باران امد.
مادر امد.
خوش امد.
#شهرام_قائدی#ننه م#عشق_و_حال