(نُه آبان موزیک جدید)

زیباترین مَنِش
برای انسان محبت است پــس مـحـبـت کـنـیـد
چہ بہ دوست و چہ دشمن
کہ محبت دوست را بزرگ کنـد
و دشمن را دوست ...
عکس:رضا نورانی