زمان کوتاه است، و لحظات برگشت ناپذیر، زندگی حبابی بیش نیست... ساده تر ببینیم، ساده تر بگیریم و ساده تر بخندیم....