دعا کردن و حال خوب برای دیگران خواستن
حال خودمونم خوب میکنه
به امید حال و روز خوب برای همه
التماس دعا