باران می‌آمد
مردمان در خوابِ خانه
از آبِ رفته به جوی... سخن می‌گفتند،
همهمه‌ی یک عده آدمی در کوچه نمی‌گذاشت
لالاییِ آرامِ آسمان را آسوده بشنوم ...
#سید_علی_صالحی