سیمین بانوی سینمای ایران زادروز خجسته
بسیار بسیار آموختم از شما، و مهمترینش نجابت و مهربانی و صداقت بود
همیشه سلامت و مانا.
پ ن: فیلم سینمایی همسر ساخته مهدی فخیم زاده سال هزار و سیصد و هفتادو یک