اصلا انگاراینجا آسمان پاییزش باهمه ی آسمان ها فرق

می کند...

دلم که می گیرد ، میپذیری مرا!

درست همان وقتی که باید...

اینجابهشت خداست به روی زمین...

نمیدانم اگرمشهدنبود مابه کجا پناه میبردیم از این همه دلمردگی های دنیا!!

اقاجانم

همه ی پناهمان شمایید...

همه ی پناهمان...