همیشه در تمامی پرواز ها چه داخلی چه خارجی کل کادر پروازی خیلی به من محبت دارند و من بسیار قدر دانشون هستم ولی اینبار جالب تر شد برای اولین بار بعد عکسهای که با عزیزان انداختیم پیشنهاد کاپیتان در اخر سفر این بود که به جاشون بشینم رو صندلی کاپیتان و حاصلش شد این عکس ، خیلی هیجان انگیز بود ممنون از خلبان پرواز عزیز که پیشنهاد دادن به جاشون بشینم و خودشون محبت کردند این عکس رو بگیرند . مرسی
عزیزان اخر مسافرت هواپیما ایستاده بود مسافران پیاده شده بودند چرا توجه نمی کنید نوشتم اخر سفر.

من همیشه از طرف مردم در هر شغل و سمتی که بودند بیشترین محبتها رو دیدم همینجا از همه آدمهای مهربان جامعه امون که لطف و محبت دارند به ماهایی که براشون لحظه های شاد درست کردیم و کار کردیم و اونها دور هم جمع شدند و با عشق کارهامون رو دیدند و لذت بردند قدر دانی می کنم در سایه عزت شما ما هم بودیم و هستیم سپاسگزارم به سهم خودم ، خدا همه امون رو عاقبت بخیر کنه ، آمین