من و تو آن دو خطیم آری
موازیانِ به ناچاری
که هردو باورمان زآغاز
به یکدگر نرسیدن بود
.
.
.
#شعر#حسینِ_منزوی
#خودی#که#این#روزها#سخت#در
#دسترس#نیست