زیر اولین باران پاییزیی قدم خواهم زد.. نذر لحظه های گمشده ام.....