کسی‌ که‌‌ سلول انفرادی‌ رو ساخت می دونست سخت ترین کار هر کس تحمل خودشه !!!