روزهای رفته روزگار جوانی، روزگاری که سرشارم کرد از تجربیات زندگی چه سخت و حتی سهل . بالا و پایین ها همیشگی ست.