برای شادی روح این هنرمند متعهد کشورمان صلوات هدیه کنید.

AndroidOnlineNewsImage (8)