دوباره توقیف شد!

وای بر ما!

هر دم از این باغ بری می‌رسد!

خسته شدیم از این همه دخالت. از دولت در دولت.

سینمای ایران جز یکی دو فیلم قابل بحث، پر شده از فیلم بی خاصیت، کمدی های سخیف و متوسط!

داد خیلی از هنرمندان که دغدغه فرهنگی دارند در اومده!

دشمنی با سینمای ملی و فرهنگی به نفع کیه؟

من فکر می کنم عده ای دشمن به بدنه ی تصمیم‌ گیری فرهنگی ما نفوذ کرده! 

فیلم خانه پدری با دستور مستقیم دادستانی توقیف شد