باد از سوی دریا می آید.
خانه ای که دیگر درآن نیستیم
و سایه ی زیباترین کاج
آن سوی ممنوع ترین پنجره...
در این دنیا یک نفر هست که می توانستم
تمامی این اشعار را برایش بفرستم
اما چه؟
بگذار لب ها لبخندی تلخ بگشایند
و قلب من یک بار دیگر بلرزد.