اگر میخواهی شخصیتی گیرا و مهربان داشته باشی نباید کاری کنی که دیگران ازتو خوششان بیاید
بلکه باید کاری کنی که وقتی کناردیگران هستی
آنها نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند