برای تنها رفتن آماده باش؛

خیلی از کسانی که با تو آغاز کردن

با تو به پایان نمیرسونن.

چقدر با این جمله موافقین؟