کیهان کلهر
موسیقیدان سر شناس ایرانی ،
مرد سال موسیقی شد.
جایزهء جهانی وومکس
مبارک اش باد.
 پی نوشت:
عکس اول اعتباری برای موسیقی جهان
#کیهان_کلهر #موسیقی#تبریک#افتخار