و روز وسعتى است
که در مخیله ى تنگ کرم روزنامه نمى گنجد
(فروغ فرخزاد)