قانونیه یا غیر قانونی من کلا از شکارچی جماعت بدم میاد .کلا موجودات بدرد نخوری ان