همین عکسهای ساکت که پُر از آوا و صداست
پُر از موسیقی،پُر از واژه و کلام..
جهان غرق در صدا و سکوت است
یکی که هست دیگری نیست..
و همیشه آن که نیست مهم‌تر میشود.