اولین بار پرستوی نازنین شما رو با من آشنا کرد و امروز از این همکاری خوشحالم و آسوده از اینکه مراقب پیچ من و رفقای اینستایی من هستید و پشتیبانی امنیتی پیچ رو ب عهده دارید.