گاهی وقتها دلم برای خودم تنگ میشود،شاید ندانی معنای حرفم را ولی تلخ است تلخ.