همیشه دلم می خواست می تونستم قدبلندی کنم و تو شب ستاره های آسمونو برای خودم بردارم ...