از هر کرانه تیر دعا کرده ام رها
شاید از این میانه یکی کارگر شود.
نفس های آخر ماه صفر دعاگوی هم باشیم؛ نذرهاتون مقبول