روز هنرمند مبارک. با امید این که هیچ اثر هنری توقیف نشود. و با امید به این که فیلم «صد سال به این سال ها»هم رفع توقیف شود. این روز ها به همت آقای انتظامی فیلم «خانه پدری » رفع توقیف شد. نه جامعه به هم ریخت و نه نظم اجتماعی کن فیکون شد. بلکه راه دیدن و انتخاب کردن باز شد، فیلم «آشغال های دوست داشتنی » هم مدتی پیش تر رفع توقیف شد. هیچ انقلابی رخ نداد. این روز ها هم به دو خواننده بزرگ کشورمان علیرضا قربانی و همایون شجریان حمله کرده اند که چرا در فلان جا عکس گرفته اید. این ها همه یعنی «دلواپسی »های بیهوده اند. ...
که سعی می کنند امنیت ایجاد کنند اما بر عکس امنیت اجتماعی و فردی را می آشوبند.
هنرمند با خلق و ستایش زیبایی ها و پس راندن زشتی ها به جهان آرامش می بخشد. و تمام آن هایی که در برابر هنر ایستادند و می ایستند فقط چندی به خود بالیدند ولی نهایتا کنار زده شدند و آن چه ماند وخواهد ماند « هنر » است.