متأسفانه خبرى در فضاى مجازى در حال انتشار است که بنده را بعنوان مشاور شرکت نقل و انتقال بازیکن معرفى کرده اند این خبر را تکذیب میکنم و بر اساس قانون جرایم رایانه اى این حق را دارم که پیگیر این نوع مسایل باشم.