روز هنرمند به هر چیز اندیشیدم تو بود
براى من هنر یعنى شما
هنرمند یعنى شما
درخشیدن یعنى شما
شهرت یعنى شما
محبوبیت یعنى شما
عشق یعنى شما
مهر یعنى شما
محبت یعنى شما
عزت یعنى شما
آبرو یعنى شما
شجاعت یعنى شما
افتادگى یعنى شما
مردمدارى یعنى شما
و شما و شما و شما.
براى من هنر معنایش بازیگرى، نقاشى، مجسمه سازى، شاعرى، آهنگسازى، خوانندگى و دگر، چه و دگر نیست،
براى من هنرمند بودن در بازیگر بودن، کارگردان بودند مجسمه ساز بودن، نوازنده بودن، خواننده بودن، آهنگ ساختن، نقاشى کشیدن، شعر سرودن و رمان نوشتن معنا نمى شود.
براى من هنر یعنى انسانیت و هنرمند یعنى انسان.
و شما آقاى تختى هنر ایران زمین، یک انسانى.
انسانى که هنرمندانه انسانیت را جان مى بخشى.
عمو جانم،
جان جانانم،
مرجع تقلید هنرى ام،
استادم،
روزتان مبارک.
پوریا تابان چهارم آبان ١٣٩٨