عرصه ی سخن ، بس تنگ است، عرصه ی معنی فراخ است، از سخن ، پیش تر آ، تا فراخی بینی و عرصه بینی. #شمس_تبریزی #خط_سوم #پناه_بر_کتاب