پیرزن پایش شکسته است، خون دماغ می کند، زخم بستر گرفته؛ پیرزن در اوج رنج و مظلومیت است؛ اینجا هم تهران نیست؛ سعادت اباد نیست که چندین بیمارستان فوق تخصصی دارد؛ اینجا زابل است و زابل دکتر ندارد؛ زابل پوشش درمان ندارد، زابل متخصص کافی ندارد و پیرزن باید در رنج عمیق خودش بماند؛ انگار این شهرهای سیستان و بلوچستان، ده کوره های هند هستند برای دولت!

پیرزن چشم ماست وقتی چشم هایش اینطور نمی بیند و جانش پر از درد است، مافیای پزشکی که جلوی افزایش تعداد پزشکان را گرفته؛ انگار با دردهای پیر زن، چشمان ما را داغ می کند؛ #خدا باید به داد این مردمان برسد با دردهای بی درمانشان تا مافیای پزشکی، مقدرات درمان این مردم را در دست دارد.