نعمتهای خداوند را همیشه بایستی شکرگزار بود هفته ای سرشار از خیر و برکت را برایتان آرزو میکنم