#خاطره_بازی،
یادش بخیر سال ۱۳۸۵
یعنی ۱۳ سال پیش
چه زود گذشت و من چه خوش شانس بودم
که با مرحوم استاد شکیبایی کار کردم
بیاد خانه سبز جاشون همیشه سبز روزهای سبز تا ابد سبز میماند،