عکسى از نشستِ خبرىِ فیلمِ(این یک رویاست)در فستیوالِ نانت فرانسه