هر تصمیمی میگیری بگیر ولی یا با تمام وجود پاش بمون یا کاملا بیخیالش شو، تردید آدمو نابود میکنه.