همین که هنوز احساس میکنی
امن ترین آغوش برایت هستم،
خوشبخترین مادرم و برای داشتن و بودنت
خداوند بزرگ را شاکرم.
سر صحنه سینمایی"خون شد"با یگ گریم متفاوت
کارگردان: مسعود کیمیایی