ممنون از آرش حسامی عزیز و همه ی ویزلندی ها برای مهمان نوازیشون.