هر انرژى که از خودت ایجاد کنى ،عینا به خودت بر میگرده....انتخاب با توء...خوب یا بد