در یکی از مجالس مرد جوانی از سقراط در خصوص رمز موفقیت پرسید.
سقراط به مرد جوان گفت: فردا صبح به رودخانه بیاید.
هر دو حاضر شدند... سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود.
وقتی آن دو وارد رودخانه شدند... عمق آب تا زیر گردنشان رسید، اما سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد!

جوان تلاش می کرد تا خود را رها کند، سقراط قوی تر بود و مرد جوان را اندکی محکم نگاه داشته بود.
ناگهان سقراط، سر مرد جوان را رها کرد. اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن نفسی عمیق بود.
سقراط از او پرسید، در وضعیت زیر آب تنها چیزی که می خواستی چه بود؟

جوان پاسخ داد: هوا

سقراط گفت: این راز موفقیت است، اگر همانطور که هوا را می خواستی، در جستجوی موفقیت یا حقیقت هم باشی آن را بدست خواهی آورد.