برای اولین بار در جهان ، اختراع شلوارک های پا نامرئی ، ویژه هنرمندان