پاییز زیبا که تمام فصل ها حسودیشون میشه به زیبایی تو
من تو بهار به دنیا اومدم ولى عاشق فصل پاییزم

پ ن :دعوا سر عکس که کى گرفته سارا و على کشتن همو