"تهران" و پیام ایرایی عزیز که شادی و آرامش و رنگ و ... کلا زیباییها رو ثبت می کنه تا از یادِ آدم نَرَن