« انسان ،واقعا موجود عجیبیه، یکی در عالم فراموشی سعی میکنه چیزهایی رو حفظ کنه ‌یکی دیگه در عالم هوشیاری سعی در فراموشی داره.یکی دائم از گذشته در حال فراره،یکی دیگه فقط چسبیده به گذشته اش»