وقتی این بچه های باهوش رو دیدم فکر کردم چرا ما در بچگی اینطوری حرف نمیزدیم ومیترسیدیم ابراز عقیده کنیم واینکه اصلا به این مسائل به این شکل فکر نمیکردیم نمیدونم شرایط فعلی برای کودکان مناسبه یا شرایط قدیم که ما زندگی میکردیم ؟ !!! شما نظرتون چیه؟ وقتی به این بچه های دوستداشتنی نگاه میکنید؟