من به جز اینکه ضعف کنم برای این دوتا
اخه چیکار میتونم بکنم